Szkoła Biblijna – Wspólnota Biblijna.

Słowo Boże, zawarte w Piśmie Świętym, to niesamowite bogactwo Kościoła. Poznawanie tego Słowa pozwala otworzyć się na Głos Boży, który pragnie przemawiać w naszych sercach. Na spotkaniach wspólnoty biblijnej pragniemy zgłębiać Słowa Pisma Świętego wraz z Tradycją, w jakiej jest przekazywane, kierując w ten sposób nasze myśli i serca ku Bogu.

Jezus Chrystus najpierw powołał apostołów i uczył ich o Bogu swoim Ojcu. Była to więc na początku „szkoła”, a dopiero z czasem powstała „wspólnota”.

Dlatego też w Szkole Biblijnej chodzi o tworzenie wspólnoty duchowej i modlitewnej, dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie relacji i przyjaźni, motywowanie do zaangażowania się i służby w Kościele. W Szkole Biblijnej nie chodzi tylko o to, by ludzie czytali Biblię. Samo czytanie to o wiele za mało. Celem wspólnoty biblijnej jest towarzyszenie w dojrzewaniu w wierze opartej na Jezusie Chrystusie – centrum całego Pisma. To nie jest możliwe bez więzi z innymi i bez fachowego prowadzenia po przesłaniu Pisma Świętego. Wierzymy też i doświadczamy tego, że Bóg działa tam, gdzie ludzie zbierają się w imieniu Jezusa. «Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich» (Mt 18, 20).

Prawdziwa przemiana człowieka zachodzi w jego sercu. Dlatego integralnym elementem wspólnoty biblijnej jest otwarcie się na działanie Ducha Świętego i osobisty rozwój wiary każdego jej członka. Służą temu indywidualny czas poświęcony na czytanie Biblii, grupy domowe (rodzinne czytanie Biblii) i dzielenie się wiarą w codziennym życiu.

PLAN SPOTKAŃ NA ROK 2020 – 2021
EWANGELIA WEDŁU ŚW. MARKA (c.d.)

Wiara żydowsko chrześcijańska nie jest ideologią, którą należałoby przekazywać w ramach doktryn teoretyczno-praktycznych, ani oświeceniem, które można by nabyć przy pomocy technik duchowych, ani także misterium, które można by zgłębić przy pomocy formuł czy szczególnych rytów. Jest historycznym ukazaniem się Boga, który zechciał się objawić w dziejach narodu wybranego i w ciele Jezusa. Chodzi o Boga, który jest „szaloną miłością” wobec człowieka.

Cała Biblia jest jedną wielką „katechezą narracyjną”, która przedstawia to, co Bóg uczynił i to, czym stał się „dla mnie”. Jest historią, która – jak każda inna historia – żyje właśnie we wspomnieniu i przekazywana jest przez opowiadanie. Ten jest wierzącym, kto słuchając tej historii, godzi się na przeżywanie jej osobiście.

W nadchodzącym czasie będziemy słuchać historii Jezusa opisanej przez Ewangelistę św. Marka, zaczynając od rozdziału 1, wiersza 16. Ewangelista nadal będzie nas prowadził do  kontemplacji Boga – ukrzyżowanej miłości. To stanowi właśnie „Ewangelię”, czyli dobrą nowinę, która oczyszcza z wszelkiego obrazu Boga, jaki od wieków tworzy sobie człowiek lub zaprzecza Jego istnieniu.

Najbliższe terminy spotkań w środy godz. 18.45 w salce na plebanii:

  1. 14 października 2020 – PÓJDŹCIE ZA MNĄ! (Mk 1, 16-20); teksty do wykorzystania Lb 9,15-23; Ps 16; 23; Flp 3,1nn.
  2. 18 listopada 2020 – MILCZ (Mk 1,21-28); teksty do wykorzystania Iz 55,10nn; Hbr 4,12nn; Mk 5,1-20.
  3. 16 grudnia 2020 – A ONA IM USŁUGIWAŁA (Mk 1, 29-31); teksty do wykorzystania Mk 9,33-35; 10,35-45; J 13,1-17; 1Kor 1,26-29; Iz 42,1-9; 49,1-6; 50,4-11; 52,13-53,12.
  4. 17 lutego 2021 – Z NASTANIEM WIECZORA (Mk 1,32-34); teksty do wykorzystania: Ps 127; 1 Krl 19,1-5; 2Kor 4,7-12; 12,9nn; Mt 8,16nn.
  5. 17 marca 2021 – PÓJDŹMY GDZIE INDZIEJ (Mk 1,35-39; teksty do wykorzystania: Rdz 18,22-32; Wj 17,8-13; 2Krl 19,10-19; Rdz 32,23-33; Łk 11,9-13.

Zapraszamy na spotkania z Biblią wszystkich którzy chcą głębiej poznać swoją wiarę metodą narracyjną, która opowiada historię z wydarzeniami i reakcjami, wspomnienie, które przekazuje się poprzez opowiadanie. Ks. Czesław Kustra CSMA

Podsumowanie ostatniego spotkania Szkoły Biblijnej

Podsumowanie spotkania 13 lutego 2019 roku

Księga Powtórzonego Prawa – kolejne spotkanie Szkoły Biblijnej

W środę 13 lutego 2019 roku, po Mszy św. wieczorowej w salce na plebanii odbyło się kolejne spotkanie Szkoły Biblijnej. Tematem spotkania była analiza wybranych fragmentów z Księgi Powtórzonego Prawa.

Księga Powtórzonego Prawa w rzeczywistości nie została napisana w czasach Mojżesza, ale parę stuleci później, a mianowicie w czasie, gdy Izrael znajdował się w stanie kryzysu politycznego. Jej autorzy zaprowadzają czytelnika na równiny Moabu, po wschodniej stronie Jordanu. Osiedlenie się Izraela datuje się przeważnie na XIII wiek przed narodzeniem Chrystusa. Scena przedstawiona w Księdze Powtórzonego Prawa odzwierciedla jednak inną sytuację historyczną. W drugiej Księdze Królewskiej (22-23) przytoczona jest historyczna relacja o znalezieniu w świątyni w Jerozolimie (22,8.10-11) „księgi Prawa (Tory)” w osiemnastym roku panowania króla Jozjasza (622 r. przed n. Ch.). Księga ta jest także nazwana „księgą przymierza” (23,2). Od początku XIX wieku powszechnie przyjmuje się, że księga Tory znaleziona w świątyni jerozolimskiej była oryginalną Księgą Powtórzonego Prawa. Została napisana jako program reformy króla Jozjasza. Przywódcy reformy, tzn. kapłani lewiccy i pisarze w Jerozolimie (2 Krl 22,8) nie „odkryli” księgi Tory, ale napisali ją na nowo jako konstytucję Izraela, nadając nową interpretację „odkrytym” przez siebie starym zasadom, na których opierały się wcześniejsze prawa królestwa. Księga Powtórzonego Prawa nawiązuje do starych zasad, takich jak prawo z Wj 34, 11-26 i prawa w „Księdze Przymierza” (Wj 20,22-23,33) oraz Dekalogu. Zgodnie z tym możemy mówić o Księdze Powtórzonego Prawa jako „drugim/powtórzonym Prawie”.

Uczestnicy spotkania wskazali na ważne elementy które niesie Księga Powtórzonego Prawa: 1) kult Pana, jednego Boga, nie dopuszczał już składania ofiar w sanktuariach lokalnych, ale centralizował go w miejscu „które sobie wybierze Pan… by tam umieścić swoje imię na mieszkanie” (Pwt 12; 14, 22-29nn); 2) zasadniczym elementem kultu nie była już ofiara, ale czytanie, medytacja słów z księgi Prawa Bożego (6,6-9nn).

Bóg w Księdze daje obietnicę, że Izrael będzie miał proroka podobnego do Mojżesza (18,15.18), przygotowuje grunt dla proroków. Nowy Testament najczęściej cytuje fragmenty z Księgi Powtórzonego Prawa.

Uczestnicy Szkoły Biblijnej wskazali na potrzebę głębszego poznania istoty przymierzy zawieranych pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Przymierza na Górze Synaj (Wj 20,1-21) oraz  Przymierza na Górze Horeb (Pwt (5,1-21). Ten temat będzie treścią kolejnego spotkania.

Ustalono kolejne spotkanie Szkoły Biblijnej na dzień 20 marca 2019 roku o godz. 18.45.

Podsumowania pozostałych spotkań Szkoły Biblijnej

zobacz wszystkie podsumowania

www.design.bulla.pl