TINTINNABULA ANGELORUM (Anielskie Dzwonki)

Młodzieżowy Zespół Wokalno-Instrumentalny Przysieckiej Parafii

W Piśmie Świętym muzyka jest związana z wiarą Izraelitów. Początki związku muzyki z chrześcijaństwem sięgają hebrajskich śpiewów liturgicznych. Gra na instrumentach muzycznych i śpiew towarzyszyły Izraelitom nie tylko w codziennym życiu, ale także podczas celebracji uroczystości religijnych. Wyrażały one najgłębsze przeżycia i doświadczenia człowieka.

Współczesna muzyka chrześcijańska czerpie swoje korzenie z tradycji wschodniej (Egipt, Armenia, Syria), judaistycznej, greckiej i rzymskiej. Uzupełniona jest ona o treści ewangeliczne. Od początku uważano, że muzyka kościelna powinna budzić wzniosłe uczucia i kierować dusze wiernych ku Bogu. W okresie patrystycznym istniało przekonanie, że muzyka jest nie tylko sztuką, ale także ścisłą wiedzą, ukazującą harmonię wszechświata. Pierwszym autorem chrześcijańskim, mówiącym o muzyce, był Klemens Aleksandryjski. W swoich pismach wymienia on imiona twórców muzyki chrześcijańskiej oraz rodzaje i nazwy instrumentów. Od IV w. śpiewy liturgiczne pochodzą z rytu ambrozjańskiego, galikańskiego i mozarabskiego. Wiek X jest czasem pojawienia się śpiewu gregoriańskiego, który jest pierwszym historycznie udokumentowanym dziedzictwem zachodnioeuropejskiej sakralnej cywilizacji muzycznej. Czas baroku uczynił z Kościoła jedno z uprzywilejowanych miejsc życia muzycznego na równi z operą i salonami arystokratów. Od połowy XVIII w. do dzisiaj to czas wielkiej „rewolucji” w muzyce kościelnej i refleksji między muzyką i liturgią.

Na temat śpiewu i muzyki kościelnej wypowiada się także Katechizm Kościoła Katolickiego. Podaje on – za Soborem Watykańskim II – że „Tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wybijający się ponad inne sztuki”. Słowa śpiewane bowiem bardziej angażują człowieka, włączają we wspólnotowy i czynny udział w liturgii. Muzyka sakralna jest tym wznioślejsza, im ściślej zespolona jest z czynnością liturgiczną. Jej celem jest chwała Boża i uświęcenie wiernych (por. KL 112). Wypowiadanie przez całe zgromadzenie liturgiczne tych samych słów na tę samą melodię przyczynia się zaś do poczucia braterstwa w Chrystusie.

Dbając więc o poprawność i piękno śpiewu w czasie liturgii w naszym kościele, w Uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich, 15 września 2018 roku, został powołany do istnienia Młodzieżowy Zespół Wokalno-Instrumentalny TINTINNABULA ANGELORUM (Anielskie Dzwonki). Zespół prowadzi p. Agnieszka Witki dyrektor Szkoły Muzycznej w Górsku.

Zespół ubogaca liturgię Mszy św. w naszym kościele w każdą niedzielę o godz. 9.30.

Próby odbywają się w salce na plebanii w każdą niedzielę o godz. 8.30.

Zapraszamy młodzież do włączenia się w liturgię Mszy św., służąc Bogu swoimi zdolnościami.

***

Wybrane cytaty o muzyce i śpiewie:

W Kościele lud jednym sercem pięknie i harmonijnie wyraża w śpiewie wspólną radość. Nic tak skutecznie nie broni wiary jak śpiew sakralny. Św. Ambroży.
Módlmy się śpiewając i modląc się śpiewajmy. Św. Augustyn.
Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju. Uspokaja tumult i wzburzenie myśli, uśmierza gniew. Przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców, godzi wrogów. Św. Bazyli Wielki.
Sam śpiewak jest pochwałą swojego śpiewu. Św. Augustyn.
Nowy człowiek umie zaśpiewać Panu pieśń nową. Kto potrafi miłować życie nowe, ten umie śpiewać pieśń nową, a czym jest życie nowe, daje nam poznać pieśń nowa. Nowy człowiek będzie śpiewał pieśń nową i będzie należał do przymierza nowego. Św. Augustyn.
Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem. Św. Augustyn.
Jakże płakałem śpiewając hymny i pieśni, wzruszony do głębi słodkimi melodiami, które śpiewał Twój Kościół. Melodie przenikały moje uszy, prawda sączyła się do serca i rozpalała uczucie miłości; łzy płynęły, i było mi dobrze nimi. Św. Augustyn.
Muzyka jest najskuteczniejszym sposobem dyscyplinującym, wywiera dobry wpływ na moralność i świętość. Św. Jan Bosko.
Śpiew rozpędza demony, przyciąga Aniołów Stróżów, wlewa pewność w lękach nocy i spokój pośród prac dnia. Jest ochroną dla dziecka, ozdobą młodego, ulgą starego, elementem doskonałości dla początkujących, wzlotem dla czyniących postępy, koroną dla doskonałych. Św. Bazyli Wielki.
Muzyki dzieci słucha się sercem, a nie uszami. Św. Jan Bosko.
Śpiew jest głosem Kościoła, niezbędną częścią jego uroczystości, czyni piękną nawet pustynię, daje zajęcie Aniołom, jest duchową ozdobą niebiańskiej republiki. Św. Bazyli Wielki.
Nowy człowiek zna nowe pieśni. Śpiew jest objawem wesołości. Jeśli wnikliwiej to rozpatrzymy, stwierdzimy, że to sprawa miłości. Św. Augustyn.
Piękna muzyka jest uniwersalnym językiem, który mówi bezpośrednio z serca do serca, poza murami i poza granicami narodów. Pius XII.
Muzyka ma ogromne zdolności wyrażania piękna każdej kultury. Ze swej natury może sprawić, że zabrzmią wewnętrzne harmonie. Podnosi intensywne i głębokie emocje, a swoim czarem wywiera głęboki wpływ. Jan Paweł II.
Muzyka czy wychwala słowo człowieka, czy nadaje melodię Słowu Bożemu, czy tez rozbrzmiewa bez słów, jest głosem serca, wzbudza ideały piękna, aspiracji do doskonałej, nie zakłóconej ludzkimi pasjami, harmonii oraz marzenie o powszechnej komunii. Jan Paweł II.
Lud Boży zebrany na celebracji śpiewa chwałę Bogu. Kościół w swej dwutysiącletniej historii tworzył i nadal tworzy muzykę i śpiewy, które stanowią dziedzictwo wiary i miłości i których nie należy zagubić. Benedykt XVI.
Żeby modlić się Słowem Bożym, nie wystarczy je wymawiać, konieczna jest muzyka. W liturgii chrześcijańskiej dwie pieśni pochodzą z tekstów biblijnych, w których są śpiewane przez aniołów: Gloria Chwała na wysokości Bogu, śpiewana po raz pierwszy przez aniołów, gdy rodzi się Jezus, i Sanctus Święty Święty, która, według 6. rozdziału Księgi Izajasza, jest inwokacją serafinów, przebywających w bezpośredniej bliskości Boga. W tym świetle liturgia chrześcijańska jest zachętą do śpiewania wraz z aniołami i wydobycia ze słowa jego najwznioślejszego znaczenia. Benedykt XVI.
Gdy człowiek usłyszy lubianą melodię, to jakby ujrzał starego przyjaciela. Józef Bułatowicz.
Muzykę rozumie się tylko wtedy, gdy się ją czuje. Klaudia Szulta.
Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów. Arystoteles.