Sakramenty Bierzmowania, Chrztu i Eucharystii nazywane są sakramentami inicjacji, albo wtajemniczenia chrześcijańskiego. W nazwie tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem. Chrześcijanie wierzą w otrzymanie w tym sakramencie bierzmowania  szczególnej mocy Ducha Świętego, który zachęca i uzdalnia do świadczenia o Chrystusie w Kościele i w życiu publicznym. Znaczenie tego sakramentu można przyrównać do wydarzeń związanych z zesłaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Już przed tym wydarzeniem uczniowie Jezusa byli zaczątkiem Kościoła, wspólnotą wierzącą w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Dopiero jednak wydarzenie zesłania na nich Ducha Świętego spowodowało, że wspólnota ta stała się dla świata widzialnym znakiem udzielonego światu daru zbawienia (Dz 2, 1- 47). W następstwie czego Apostołowie napełnieni Jego mocą odważnie zaczęli głosić ówczesnemu światu dobrą nowinę o zbawieniu.

Według wytycznych Konferencji Episkopatu Polski i naszego Biskupa Ordynariusza, okres przygotowania młodzieży do sakramentu Bierzmowania w Diecezji Toruńskiej obejmuje co najmniej jeden rok. W przygotowaniu do Bierzmowania uczestniczą absolwenci szkół ponadpodstawowych. Kandydatami do udzielenia sakramentu Bierzmowania mogą być osoby, które posiadają potwierdzenie uczestnictwa w katechezie w szkole podstawowej i uczestniczą w niej w szkole ponadpodstawowej, bądź po ukończeniu katechizacji szkolnej na powyższych etapach, posiadają poświadczenie uczestnictwa w niej. Nauka religii w szkole nie zastępuje parafialnego przygotowania do sakramentu Bierzmowania, ale mu integralnie towarzyszy.

Natomiast tematyka  spotkań parafialnych dla osób chcących przyjąć sakrament Bierzmowania powinna być interdyscyplinarna, czyli otwarta na człowieka i jego kulturę, świat wartości. To właśnie religia zawiera w sobie zarówno wymiar ludzkiej kultury jak i świat wartości, wartości ludzkich ale zawiera świat wartości transcendentalnych: dobra, piękna, prawdy, miłości. Spotkania powinny pokazać pozytywny wymiar religii, żeby młody człowiek nie rósł z jakimiś lękami na tle religijnym. Należy pokazać młodym ludziom, ze wiara i nauka nie muszą być w konflikcie.
Spotkania będą też budować właściwe relacje wspólnotowe, młodzi będą mieli możliwość podyskutowania nie tylko z prowadzącym spotkanie, ale i między sobą, będą mieli możliwość wymiany myśli o Bogu, Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym, Kościele, Sakramentach Kościoła… Wiele młodych ludzi ma problem ze zrozumienie pojęcia „zmartwychwstanie”?

Człowiek jest istotą społeczną i do sprawnego funkcjonowania potrzebuje towarzystwa i pomocy innych ludzi. Wpływ zewnętrzny na zachowanie jednostki jest bardzo silny. Każdy człowiek odczuwa potrzebę kontaktu z innymi, rozmów, dzielenia się swoimi problemami i radościami, wysłuchania innych oraz zawierania wartościowych znajomości. Dlatego spotkania będą się odbywać w małych grupach w salce na plebanii, by młodzież m.in. mogła się wzajemnie się poznać, wymienić swoje poglądy, zaprzyjaźnić się.

W naszej Parafii sakrament bierzmowania będzie udzielany w każdym roku (o ile będą kandydaci) w miesiącu wrześniu.

TERMINY SPOTKAŃ DLA KANDYDATÓW DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA WE WRZEŚNIU 2021 ROKU
SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRZECH GRUPACH:

Pierwsza Grupa.
Terminy spotkań: 15.10.2020; 19.11.2020; 10.12.2020; 21.01.2021; 11.02.2021; 11.03.2021; 08.04.2021; 20.05.2021; 10.06.2021.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 18.45 w salce na plebani (lub w kościele).
Przed wejściem do salki należy dokonać dezynfekcji rąk oraz założyć maskę.

Druga Grupa.
Terminy spotkań: 22.10.2020; 26.11.2020; 17.12.2020; 28.01.2021; 18.02.2021;  18.03.2021; 15.04.2021; 27.05.2021; 17.06.2021.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 18.45 w salce na plebani (lub w kościele).
Przed wejściem do salki należy dokonać dezynfekcji rąk oraz założyć maskę.

Trzecia Grupa.
Terminy spotkań: 22.10.2020; 26.11.2020; 17.12.2020; 28.01.2021; 18.02.2021; 18.03.2021; 15.04.2021; 27.05.2021; 17.06.2021.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 17.00 w salce na plebani (lub w kościele).
Przed wejściem do salki należy dokonać dezynfekcji rąk oraz założyć maskę.

Uwaga! 09.09.2021 – godz. 16.00 – 17.00 spowiedź; godź 17.00 próba Liturgii.

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

WPROWADZENIE DO PROGRAMU. INFORMACJE OGÓLNE.

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

 1. Podstawą do opracowania niniejszej Instrukcji o przygotowaniu młodzieży do sakramentu BierzmowaniaWskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu Bierzmowania[1].
 2. Miejscem udzielania sakramentu Bierzmowania jest parafia zamieszkania kandydata.
 3. Okres przygotowania młodzieży do sakramentu Bierzmowania w Diecezji Toruńskiej obejmuje co najmniej jeden rok.
 4. W przygotowaniu do Bierzmowania uczestniczą absolwenci szkół podstawowych.
 5. Kandydatami do udzielenia sakramentu Bierzmowania mogą być osoby, które posiadają potwierdzenie uczestnictwa w katechezie w szkole podstawowej i uczestniczą w niej w szkole ponadpodstawowej, bądź po ukończeniu katechizacji szkolnej na powyższych etapach, posiadają poświadczenie uczestnictwa w niej. Nauka religii w szkole nie zastępuje parafialnego przygotowania do sakramentu Bierzmowania, ale mu integralnie towarzyszy. W sytuacjach nieuregulowanych decyzję podejmuje proboszcz parafii.

CELE PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA.

 1. Ewangelizacja kandydata wprowadzająca go w żywe doświadczenie osobowej relacji z Jezusem Chrystusem.
 2. Osiągnięcie świadomej decyzji wiary i otwarcie się na działanie Ducha Świętego.
 3. Pomoc kandydatowi w odkryciu swojej podmiotowej misji we wspólnocie Kościoła.
 4. Podjęcie decyzji o wzięciu odpowiedzialności za dalszy, osobisty rozwój duchowy.
 5. Towarzyszenie w duchowym wzroście kandydata.
 6. Przygotowanie przestrzeni, w której bierzmowany odnajdzie swoje miejsce we wspólnocie parafialnej i podejmie dalszy etap formacji duchowej po udzieleniu sakramentu Bierzmowania oraz zaangażuje się w życie wspólnoty parafialnej.

FORMUŁA PRZYGOTOWAŃ DO BIERZMOWANIA.

Program formacji kandydatów realizowany jest w ramach:

 • Liturgii i nabożeństw dla kandydatów.
 • Spotkań formacyjnych w małych grupach prowadzonych przez kapłana i/lub animatorów świeckich.
 • Uczestnictwa w obchodach Niedzieli Palmowej – Światowego Dnia Młodzieży – diecezjalnym spotkaniu młodzieży z Biskupem Toruńskim.
 • Rekolekcji kerygmatycznych i/lub Ewangelizacyjnych dni skupienia.
 • Regularnego życia sakramentalnego kandydata (comiesięczny sakrament Pokuty i regularne uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej i świątecznej).
 • Zaangażowania w posługę charytatywną i duszpasterską w parafii.

Animatorzy świeccy mogą wspierać duszpasterza w formacji kandydatów do Bierzmowania, szczególnie w prowadzeniu małych grup formacyjnych. Wskazany jest wybór animatorów spośród: katechetów, członków wspólnot, stowarzyszeń i ruchów kościelnych działających na terenie parafii, stałych diakonów, ustanowionych akolitów i lektorów oraz innych osób zaangażowanych w życie parafialne. W organizowanie przygotowania do Bierzmowania można również zaangażować młodzież, która sama wcześniej przyjęła ten sakrament. Ważne jest, by proboszcz parafii dbał również o indywidualną formację animatorów. Do zadań animatorów należy:

 • Koordynowanie małych grup formacyjnych: budowanie więzi w grupie, prowadzenie spotkań, aktywizacja członków grupy formacyjnej.
 • Uczestnictwo z grupą w spotkaniach formacyjnych i nabożeństwach, pielgrzymkach i rekolekcjach kerygmatycznych i/lub ewangelizacyjnych dniach skupienia i in.
 • Przygotowanie z członkami grupy ich udziału w celebracji liturgii Bierzmowania.

W przygotowaniu nabożeństw, spotkań modlitewnych i rekolekcji kerygmatycznych i/lub ewangelizacyjnego dnia skupienia, zaleca się skorzystanie z pomocy wspólnot, ruchów i stowarzyszeń.

INDEKS KANDYDATA DO BIERZMOWANIA I EGZAMIN PRZED BIERZMOWANIEM.

 • Kandydat do Bierzmowania może na początku okresu przygotowania otrzymać indeks. W indeksie zaznacza się aktywność religijną kandydata do Bierzmowania. Za podstawową w tym zakresie uznaje się comiesięczną spowiedź kandydata oraz uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św.
 • Przygotowanie do przyjęcia Bierzmowania może być zakończone egzaminem, który powinien mieć raczej charakter rozmowy z kandydatem, dopuszczającej do przyjęcia sakramentu, weryfikującej i umacniającej kandydata na drodze wiary.
 • Kandydat do Bierzmowania przed rozpoczęciem okresu przygotowania do przyjęcia sakramentu składa swoją pisemną deklarację o pragnieniu rozpoczęcia okresu przygotowań do sakramentu Bierzmowania u proboszcza parafii zamieszkania. Deklarację podpisują również rodzice lub prawni opiekunowie kandydata.
 • Na ok. miesiąc przed przystąpieniem do sakramentu Bierzmowania kandydat składa pisemną prośbę do Biskupa Toruńskiego, podpisaną osobiście, o udzielenie sakramentu Bierzmowania. Składanie próśb może się odbyć uroczyście podczas liturgii/nabożeństwa.
 • Deklaracje oraz pisemne prośby skierowane do Biskupa Toruńskiego zachowuje się w parafii.

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA A INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA PIERWSZEGO SYNODU DIECEZJI TORUŃSKIEJ.

 1. W kwestiach niesprecyzowanych w niniejszej Instrukcji zastosowanie ma Instrukcja o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania Pierwszego Synodu Diecezji Toruńskiej.
 2. W kwestii imienia z Bierzmowania i świadka do Bierzmowania mają zastosowanie Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu Bierzmowania (pkt. 16-19)[2].
PROGRAM FORMACJI.

Kandydat na początku przygotowań do przyjęcia sakramentu Bierzmowania otrzymuje pełną informację o ich przebiegu.

ROK FORMACJI PRZED BIERZMOWANIEM obejmuje co najmniej 15-20 spotkań, na które mogą składać się:
LITURGIE I NABOŻEŃSTWA:

 1. Nabożeństwo wprowadzenia w okres przygotowań kandydatów do Bierzmowania. Nabożeństwo ma charakter uroczystego rozpoczęcia okresu przygotowań do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Nabożeństwo ma formę Liturgii Słowa połączoną z adoracją Najświętszego Sakramentu. Uczestniczą w nim kandydaci wraz z rodzicami. Po homilii następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu, prowadzona jest modlitwa o otwarcie na Ducha Świętego, następuje złożenie przez kandydatów deklaracji pisemnych o pragnieniu rozpoczęcia przygotowań do przyjęcia sakramentu Bierzmowania i modlitwa rodziców/opiekunów za dzieci.
 2. Liturgia pokutna.
 3. Nabożeństwo: Adoracja Krzyża.
 4. Nabożeństwo z obrzędem duchowego wyboru Patrona i imienia lub Nabożeństwo z obrzędem duchowego odnowienia więzi z Patronem[3].
 5. Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.
 6. Liturgia Słowa.

SPOTKANIA W GRUPACH FORMACYJNYCH – co najmniej 10 spotkań prowadzonych przez duszpasterza i/lub animatorów świeckich.

FORMY POGŁĘBIAJĄCE:

 1. Rekolekcje kerygmatyczne i/lub ewangelizacyjny dzień skupienia.
 2. Obchody Niedzieli Palmowej w Diecezji.

PRZYGOTOWANIE PRZESTRZENI DLA KANDYDATA W KOŚCIELE:

 1. Zbiórki charytatywne i przekazywanie wsparcia potrzebującym.
 2. Światowy Dzień Chorego (np. wizyta wraz z duszpasterzem u chorych w parafii).
 3. Uroczystość Wszystkich Świętych (np. porządkowanie zapomnianych grobów).
 4. Inne aktywności charytatywne i duszpasterskie (np. udział w Marszu dla życia tam, gdzie jest on organizowany).

W trakcie przygotowania do sakramentu Bierzmowania zaleca się odbycie spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi kandydatów do Bierzmowania[4]. Warto, by spotkania te miały oprócz charakteru informacyjnego, również charakter formacyjny i tematyczny. Proponowane zagadnienia na powyższe spotkania:

 1. Mistagogia sakramentu Bierzmowania. Jak pomóc kandydatom do Bierzmowania w podjęciu drogi ku dojrzałej wierze? Potrzeba świadectwa rodziców. Odpowiedzialność za własną wiarę i przekaz wartości religijnych swoim dzieciom.
 2. Odpowiedzialność za Kościół i wspólnotę parafialną, konieczność nieustannego nawracania się i przebaczania w rodzinie, przeżywanie niedzieli i uroczystości religijnych w kościele i rodzinie katolickiej. Przygotowanie rodziny do właściwego przeżycia uroczystości Bierzmowania i podjęcie działań apostolskich przez jej członków[5].
 3. Można podjąć również inną tematykę, według potrzeb duszpasterskich.

Ostatnim etapem jest czas bezpośrednio poprzedzający udzielenie kandydatom sakramentu Bierzmowania. Okres ten przeznaczony jest na organizację prób, omówienie symboli i przebiegu celebracji, aby przed kandydatami do Bierzmowania odsłonić piękno liturgii. Należy go zaplanować tak, by nie zaburzyć procesu formacyjnego przed przyjęciem tego sakramentu.

WSKAZANIA DODATKOWE.

 1. Kolejność nabożeństw i spotkań planuje duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie do przyjęcia sakramentu Bierzmowania w parafii, uwzględniając okresy roku liturgicznego, a szczególnie: Adwent i Wielki Post.
 2. Duszpasterz, o którym mowa powyżej może zaproponować w programie formacji także inne formy i charakter oraz częstotliwość spotkań.
 3. Do prowadzenia nabożeństw można zaprosić także wspólnoty, stowarzyszenia i ruchy kościelne, także spoza parafii.

 FORMACJA PO BIERZMOWANIU.

Po przyjęciu sakramentu Bierzmowania warto rozważyć możliwość wspólnego świętowania wraz z młodzieżą tego ważnego dla nich wydarzenia.

Około miesiąca po przyjęciu sakramentu Bierzmowania można zorganizować nabożeństwo/ liturgię dziękczynną za otrzymany sakrament lub wspólną pielgrzymkę do sanktuarium diecezjalnego lub lokalnego.

Sakrament Bierzmowania jest sakramentem inicjacji chrześcijańskiej. Wymaga to, by przyjęcie tego sakramentu nie kończyło formacji duchowej bierzmowanych, ale otworzyło przed nimi przestrzeń zaangażowania w życie Kościoła i wspólnoty parafialnej. Konieczne jest, by duszpasterze złożyli bierzmowanym konkretne propozycje aktywności kościelnej i dalszej formacji duchowej. Proponuje się, by po Bierzmowaniu zrealizować dodatkowy blok formacyjny. Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania i jego przyjęcie przez młodzież, jawi się jako szansa, by wykorzystując młodzieńczy zapał, stworzyć jej sprzyjające warunki do dalszego rozwoju duchowego i zaangażowania w życie parafii. Dlatego z chwilą przyjęcia sakramentu Bierzmowania nie może zakończyć się duszpasterskie oddziaływanie na ludzi młodych.

Cenne jest zaproponowanie młodzieży uczestnictwa w ruchach i wspólnotach młodzieżowych na terenie parafii (np. KSM, Oaza młodzieżowa, Schola parafialna, Liturgiczna Służba Ołtarza, Szkolne Koło Caritas lub inne), a jeżeli takich nie ma w parafii, warto rozważyć ich powołanie do istnienia.

[1] Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu Bierzmowania będą cytowane w niniejszym Programie. W wypadku odniesień do tekstu Wskazań będzie używać się przypisu: Wskazania Episkopatu, numer paragrafu.

[2] Wskazania Episkopatu, nr 16: Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.

 1. W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.
 2. Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893).
 3. Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5). Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania do bierzmowania. Konieczne jest też podjęcie formacji świadków, która odpowiadałaby ich możliwościom oraz lokalnym uwarunkowaniom.
[3]Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu Bierzmowania akcentują: nr 16. Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu. Samo Nabożeństwo jest udziałem w tajemnicy Świętych Obcowania. Kandydaci w trakcie Nabożeństwa odkrywają mistyczny wymiar wstawiennictwa Świętych oraz powszechne wezwanie do świętości, które zawiera w sobie indywidualne powołanie do życia Ewangelią Jezusa Chrystusa. W trakcie Nabożeństwa kandydaci podają imię z Bierzmowania, wcześniej wybrane. W Nabożeństwie odmawia się Litanię do Wszystkich Świętych, przywołując ich wstawiennictwa nad kandydatami. Przygotowanie i prowadzenie Nabożeństwa można powierzyć wspólnocie, stowarzyszeniu, czy ruchowi kościelnemu.

[4]Wskazania Episkopatu, nr 26: Spotkania z rodzicami powinny być organizowane po każdym z etapów formacji kandydatów i powinny podejmować następujące zagadnienia:

– odpowiedzialność za własną wiarę i przekaz wartości religijnych swoim dzieciom,

– odpowiedzialność za Kościół i wspólnotę parafialną,

– konieczność nieustannego nawracania się i przebaczania w rodzinie,

– przeżywanie niedzieli i uroczystości religijnych w kościele i rodzinie katolickiej,

– przygotowanie rodziny do właściwego przeżycia uroczystości bierzmowania i podjęcie działań apostolskich przez jej członków.

[5] Tematyka zaczerpnięta ze Wskazań Episkopatu, nr 26.